Výzva zrušená - Robotizovaná linka na odihlenie dielov po rezaní laserom, plazmou a kyslík acetylénom

9.3.2021

Výzva bola zrušená.

Z dôvodu, že v lehote na predkladanie ponúk nebola predložená žiadna ponuka. Verejný obstarávateľ vyhlási novú verejnú súťaž na predmet zákazky.

Oznámenie o zrušení postupu:

Podrobnosti výzvy nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  Balík všetkých dokumentov vo formáte docx


Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva INFINITY GROUP a.s.