Inteligentné inovácie v INFINITY GROUP a.s. (Oprava)

15.3.2021

Výzva na predkladanie ponúk.

Dátum zverejnenia: 15.3.2021.

Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2021, do 17:00 hod.

Podrobnosti výzvy nájdete v nasledujúcich dokumentoch:


Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva INFINITY GROUP a.s.