Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy a výrobných hál

6.11.2020

Realizujeme výzvu na súťaž.

INFINITY GROUP a.s., ako hospodársky subjekt, na ktorý sa vzťahuje § 8 ods. 1 zákona č. 343 / 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) realizuje výzvu na súťaž. Podrobnosti týkajúce sa vypracovania ponuky, sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.6 výzvy: Projektová dokumentácia

Príloha č.6 výzvy: Výkaz výmer

Stavebné povolenie


Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva
zastúpený na základe plnej moci
Ing. Viera Sotníková
konateľ spoločnosti V.O.V.S., s.r.o.